Compliance


In veel landen in de wereld dienen producten te voldoen aan wettelijke eisen. Vaak zijn er regels die bepaalde ruwe materialen verbieden en het product onderwerpen aan functionaliteitseisen. In veel gevallen moet de compliance met laboratoriumtests onderbouwd worden. Verder dienen de verpakking en etikettering meestal aan regels te voldoen.  

In het verleden zijn er vele (o.a. Chinese) leveranciers geweest die deze regels niet erg serieus genomen hebben en ook zijn er nog veel leveranciers die onvoldoende kennis hebben van hun verantwoordelijkheden.  Dit heeft hen in staat gesteld om lagere prijzen te hanteren. Velen zijn daar mee weg gekomen omdat er weinig controle was. Msupport is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheden en doet haar best om het productieproces te controleren op kwaliteit en gebruik van de juiste ruwe materialen. Wij hebben onze eigen inkoopdienst in China om hierop toe te zien.

Gaandeweg worden er door steeds meer landen regels geïntroduceerd. Meestal heeft dit tot doel om de consument en het milieu te beschermen tegen bijvoorbeeld schadelijke stoffen en om een keten van productverantwoordelijkheid vast te leggen.

Onderstaand is enige regelgeving weergegeven die van toepassing is op onze producten voor sommige landen waar wij actief zijn. Dit overzicht is zeker niet volledig en voortdurend onderhevig aan verandering. De informatie is daarom alleen informatief van aard en voor beoordeling van je eigen situatie dien je uit te gaan van de wetteksten die op jou van toepassing zijn.

flag eu 50x50 Regels in de EU

flag turkey 50x50 Regels in Turkije

GCC logo 50x50Regels in de GCC lidstaten

flag usa 50x50 Regels in de Verenigde Staten van Amerika

 

flag eu 50x50 Regels in de EU

Alle deelnemers aan de hele bevoorradingsketen dragen verantwoordelijkheid voor goederen die de EU worden binnengebracht (of binnen de EU worden

CE Mark

vervaardigd). Vrijwel alle producten zullen uiteindelijk het CE merkteken moeten hebben, en alle leveranciers en klanten dienen te controleren of dit merkteken correct en volgens de toepasselijke regelgeving wordt gebruikt. Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EEA EFTA Staten) hangen de zelfde principes aan.

De EU "Blue Guide" verduidelijkt de verantwoordelijkheden van alle deelnemers in de bevoorradingsketen. Een link naar de Blue Guide kun je in het rechterframe op deze pagina vinden.

De RoHs richtlijn (2015/863) verbiedt het gebruik van bepaalde materialen en dit Rohsmoet worden aangetoond met laboratoriumtesten. Via een link in het rechterframe op deze pagina kunt u de RoHs richtlijn inzien.

De Low Voltage richtlijn ( 2006/95/EU aangepast in 2014/35/EU) voorziet onder andere in veligheidseisen voor bepaalde electrische apparaten om de consument te beschermen . Ook een hoofdtelefoon moet hieraan voldoen.

Verder zijn er diverse regels die vastleggen waar de etikettering en verpakking van producten aan moeten voldoen.

REACH is een EU verordening en staat voor   Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Het heeft tot doel om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen.reach echa logo

Bedrijven zijn verplicht om zich te informeren over de samenstelling van hun producten en te bepalen of er een risico voor mens of milieu bestaat. Indien er een schadelijke substantie aanwezig is die vermeld staat en die boven bepaalde gestelde limieten uitkomt, dan dient het bedrijf haar klanten hierover te informeren..

Meer informatie over de REACH verordening kunt u vinden via een link in het rechterframe op deze pagina.

Sinds 2016 is er een duidelijke toename van controle activiteiten in de EU. Goederen die niet aan de eisen voldoen worden bij de douane niet doorgelaten en goederen die al binnen de EU zijn worden uit de handel genomen.

Als de goederen eenmaal succesvol zijn geïmporteerd in de EU dan ontstaat een verplichting met betrekking tot recycling. Elektrische en elektronische productenweee logo vallen onder de WEEE richtlijn (2012/19/EU), en deze wordt ook gevolgd door de EEA EFTA staten.

Wie uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk is hangt af van je positie in de bevoorradingsketen en andere zaken zoals of het een merkproduct betreft. In principe, voor zover het WEEE betreft, ben je verantwoordelijk voor de WEEE uitvoering, tenzij je van een distributeur in je eigen lidstaat koopt. In diverse Europese landen is MSupport in staat deze verantwoordelijkheid over te nemen van haar klant.

Wil je controleren of het product dat je koopt aan de regels voldoet? Rechts op deze pagina kun je een handige flow-chart downloaden.

flag turkey 50x50 Regels in Turkije

In 2002 heeft de Turkse regering de invoering van 23 EU industriële richtlijnen aangekondigd (wet #4703) Ongeveer 70% van vervaardigde producten die in Turkije worden geimporteerd zouden hieronder vallen, inclusief de producten die MSupport levert.

In mei 2012 heeft Turkije de 22/95/EC ROHS en 2002/96/EC WEEE richtlijnen gecombineerd in een nieuwe richtlijn met de naam “Controlling Waste Electrical and Electronic Equipment.”  Het ministerie van Milieu heeft aan de hand hiervan een verordening gemaakt die ook al in 2012 van kracht is geworden.

Op 23 juni 2017 heeft de Turkse regering de al eerder aangekondigde  KKDIK regelgeving uitgevaardigd welke van kracht is geworden op 23 december 2017. De Turkse KKDIK verordening is nauw gerelateerd aan de EU REACH regelgeving..

Diverse eisen voor etikettering en verpakking zijn van kracht.

GCC logo 50x50 Regels in de GCC lidstaten

The Gulf Cooperation Council Standardization Organization (GSO) is bezig uniforme RoHs regels vast te leggen die voor alle lidstaten in in de GCC zullen gaan gelden. De lidstaten van de GCC zijn momenteel: de Verenigde Arabische Emiraten; Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait en Yemen).

In 2017 zijn de Verenigde Arabische Emiraten de eerste lidstaat geweest om een GCC Conformity MarkingRoHs verplichting in te voeren. Deze regelgeving is van kracht geworden op 1 januari 2018. Vanaf het begin is er veel kritiek geweest op onduidelijkheden in deze wet, onder andere hoe compliance in de praktijk dient aangetoond te worden. In principe zal de toekomstige GCC richtlijn de huidige VAE wet gaan vervangen.

De GCC zal geharmoniseerd worden met zowel de EU als de VAE  voor wat betreft de substanties waarop het van toepassing zal zijn.

Etiketterings- en verpakkingseisen gelden in de GCC lidstaten.

flag usa 50x50 Regels in de Verenigde Staten van Amerika

In de Verenigde Staten zijn er een aantal RoHs-achtige regels voor electronische-en electrische producten die van staat tot staat verschillen. Sommige betreffen alleen videoschermen,andere hebben een groter productbereik. Daar waar er restricties bestaan voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, komen ze meestal overeen met de restricties zoals gedefinieerd in de EU RoHs richtlijn. Wat meer informatie hierover kun je hier aantreffen.

In november 1986 is er een wet genaamd Proposition 65 in de staat Californië uitgevaardigd. Deze wet verplicht bedrijven die producten maken of verkopen in Californië om een “duidelijke en redelijke waarschuwing” te geven aan consumentenprop 65 indien hun product een stof bevat die op de Proposition 65 lijst staat. Dit kan in de vorm van etikettering, borden of publieke aankondigingen. Dit geldt niet voor producten waarbij de blootstelling aan de stof onbetekenend is in relatie tot het niveau dat nodig is om gezondheidsproblemen te veroorzaken. De drempels van deze relatieve maatstaf worden bepaald door “The Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)”.

Diverse etiketteringsregels zijn van toepassing in de Verenigde Staten.